top of page
low-key-filter-wooden-judge-s-gavel-law-book-golden-scale-wood-background.jpg

תחומי עיסוק

המשרד מעניק יעוץ משפטי קבוע במגוון רחב של תחומים לשורה של לקוחות נבחרים, ובנוסף לכך מציע שירותים וייצוג משפטי ללקוחות מזדמנים. במדור זה תוכלו למצוא פירוט של תחומי העיסוק ושל השירותים שהמשרד מציע.

ייעוץ משפטי לתאגידים

ניסיון מקצועי רב שנים במתן יעוץ שוטף וקבוע לתאגידים; ליווי התאגיד בכל תחומי הפעילות, לרבות התקשרויות, מכרזים, ניהול משאבי אנוש, ממשל תאגידי, מזכירות חברה.

Skyscrapers
Judge and Gavel

ליטיגציה אזרחית ומסחרית

ניסיון מצטבר רב, מאז שנת 1997, בהופעות בבתי-משפט בתחום האזרחי (תובענות כספיות בתחומים שונים עם דגש על התחום הבנקאי והמסחרי) והמנהלי (בתי המשפט לעניינים מנהליים ואף בית-המשפט העליון).

בנקאות ורגולציה

ניסיון מקצועי רב שנצבר בתחומי הבנקאות והרגולציה הבנקאית, בעקבות מתן יעוץ משפטי שוטף בתחומים אלה למוסד בנקאי מוכר, הן ברמת הסניפים והן ברמת המטה (לרבות השתתפות בצוות רגולציה שנטל חלק בתהליכי אפיון של מערכת ליבה בנקאית חדשה). היכרות מעמיקה גם עם תחומי רגולציה בינלאומיים בתחומים שונים כגון CRS FATCA ו- GDPR. ניסיון רב זה מאפשר מתן שירות לתאגידים העוסקים בתחום הבנקאי או לכאלה המבקשים יעוץ בהתנהלות מול הרגולטור וכן ליחידים / תאגידים אשר מבקשים ייצוג מול תאגידים בנקאיים.

Stacks of Coins
Discussion With Two People

מכרזים

ידע מקצועי נרחב בתחום דיני המכרזים, בעקבות טיפול רב שנים בעשרות מכרזים עבור לקוחות מוסדיים, עם התמחות מיוחדת בעריכת מכרזים בתחומים הבאים: הנדסה ותשתיות; מכרזי מסגרת בתחומי הסייבר ותשתיות המחשוב. הטיפול עבור הלקוחות המוסדיים כלל גם חברות בוועדות מכרזים, כיועץ משפטי וייצוג בעתירות מנהליות. הידע הרחב מאפשר מתן יעוץ וייצוג, הן לגופים אשר חלה עליהם חובת המכרזים והן לתאגידים ופרטים המבקשים ייצוג בעניינים אלה, לרבות בהקשר של השתתפות במכרזים שונים.

עמותות וחברות לתועלת הציבור

ניסיון מעשי ממושך בניהול עמותות ובייצוג משפטי של עמותות ושל חברות לתועלת הציבור. היכרות מעמיקה עם דיני העמותות, עם עבודת רשם העמותות ועם הדרישות שיש למלא לצורך קבלת אישור ניהול תקין. ניסיון במתן יעוץ לתאגידים חברתיים, אשר אינם מאוגדים כחברות לתועלת הציבור או עמותות, אך אימצו לעצמם הגבלת מטרות במסמכי היסוד.

Holding Hands
Old City Jerusalem

מקרקעין, אשראי ושעבודים

ייצוג בעסקאות מקרקעין בנכסים פרטיים ומסחריים, לרבות ייצוג של דיירים מול יזם; הבנה מעמיקה של תחום ליווי הפרויקטים ושעבוד המקרקעין, בעקבות עבודה כיועץ משפטי בלשכה המשפטית של בנק "טפחות" והמשך עיסוק בתחום זה גם לאחר מכן; ניסיון בעריכת חוזי מקרקעין שונים, לרבות בתחום הליווי הפיננסי ועסקאות קומבינציה. ניסיון רב בעריכת חוזי קבלנים וחוזי יועצים במסגרת מתן יעוץ למזמין השירות בפרויקטים בהיקפים גדולים.

אתיקה מקצועית

ניסיון בטיפול במאות תיקי תלונה נגד עורכי דין,  בנוסף לכתיבת חוות דעת והחלטות עקרוניות, במסגרת חברות בוועדת האתיקה של מחוז ירושלים (בין השנים 1999 - 2007) ובוועדת האתיקה הארצית (בין השנים 2007 - 2017) של לשכת עורכי הדין. 

Reviewing the Laws
trans-la-tion

שירותים נוטריוניים וייפוי כוח מתמשך

ניסיון רב שנים בכתיבת מסמכים משפטיים באנגלית; הכשרה של מתרגם מקצועי מערבית לעברית; ניסיון בתרגום משפטי של מסמכים מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית; הסמכה של נוטריון.

הסמכה מטעם משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפויי כוח מתמשכים.

bottom of page