top of page
low-key-filter-wooden-judge-s-gavel-law-book-golden-scale-wood-background.jpg

אידאולוגיה
ידע, מקצוענות, מסירות, אמינות, אמון, שירות

יעוץ משפטי הוא, בראש ובראשונה, שירות. גדולתו של יועץ משפטי מעולה היא ביכולת לאזן בין הצורך לשמור על רמת מקצועיות גבוהה לבין החובה להתאים את השירות לצורכי הלקוח. לשם כך, על היועץ המשפטי להכיר את הלקוח, ובלקוח שהוא ארגון - ללמוד את מורכבות פעילותו ולהיטמע במבנה הארגוני, כחלק בלתי נפרד ממנו. על היועץ המשפטי להבין מהם האינטרסים שאותם יש לשרת, מנקודת המבט של הלקוח.

היועץ המשפטי נדרש לעמוד על רצונותיו של הלקוח ועל מטרותיו ולשבץ אותם במסגרת המשפטית הנכונה, תוך שמירה על יושרה מקצועית ועל היכולת לשרטט ללקוח את גבולות המותר והאסור בזירה המשפטית. תפקידו של היועץ-המשפטי אינו לקבל החלטות בשם הלקוח, אלא לשרטט ללקוח מפה של סיכונים וסיכויים, במישור המשפטי, המשמשת ללקוח כלי עזר חיוני לקבלת החלטה מושכלת.

bottom of page